Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data
Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира
защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да
уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на информационни
услуги, „Белром“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като
събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за
използването на сайта и за директен маркетинг, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Настоящата информация не се отнася за уебсайтове, достъпни от линкове на сайта
на „Белпром“ ЕООД – belprom.bg

Всички промени в тази информация ще бъдат публикувани на тази страница.
Това ви позволява по всяко време да се информирате кои данни съхраняваме, как
ги събираме и използваме.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование „Белпром“ ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 131378038
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Изгрев, ул. Апостол Карамитев, 16, вх. А, ет. 8
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, 1172, улица „Апостол Карамитев 16“
 5. E-mail: info@belprom.bg
 6. Телефон.: + 359 888 778 887

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
  № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
  „Белпром“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на
  личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
  април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването
  на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите
лични данни


Чл. 2. (1) „Белпром“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни
предоставяте във връзка с използването на нашия сайт, включително за:
• статистически цели;
• защита на информационната сигурност;
• подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за
Вас оферти и друга полезна информация, които могат да са от интерес за Вас;

(2) „Белпром“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични
данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните
данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво
на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Белпром“ ЕООД може да
обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
• изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите,
Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Белпром“ ЕООД?

Чл. 3. (1) „Белпром“ ЕООД извършва следните операции с личните данни за
следните цели:

• Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е
администриране на процеса по изпращане на рекламни и информационни
съобщения до клиентите
• Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е
администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са
заявили, че желаят да получават;

(2) „Белпром“ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за
следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща,
държава, телефон)
o Цел, за която се събират данните: Осъществяване на връзка с
потребителя и изпращане на информация към него, включително при
изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
o Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на
общите условия и изпращане на запитване между „Белпром“ ЕООД и
Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме
Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които „Белпром“ ЕООД обработва – При влизане в нашия
уебсайт или във Вашия профил, „Белпром“ ЕООД събира данни за
използвания IP адрес.

o Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на
услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови
проучвания.
o Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за
изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал.
1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът
се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на
администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

(3) „Белпром“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за
следното:

• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в
синдикални организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни
за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от „Белпром“ ЕООД от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Лични данни на деца

„Белпром“ ЕООД не желае да събира данни за деца на възраст под 18 години. При
изпращане на запитване към нас, задължително се отбелязва потвърждение, че лицето е
над 18 години. Ако родителите или други законни настойници открият, че децата под
тяхно ръководство са предоставили лични данни на „Белпром“ ЕООД, искаме да се
свържат с нас на посочения по-долу адрес (вижте по-долу), ако искат тези данни бъдат
изтрити. След това ще организираме незабавно заличаването на тези данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „Белпром“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от
пет години. След изтичането на този срок, „Белпром“ ЕООД полага необходимите
грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне, по реда на
приетата вътрешна фирмена процедура за реда за унищожаване на лични данни.

(2) „Белпром“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е
необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с
оглед легитимни интереси на „Белпром“ ЕООД или друго.

(3) „Белпром“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по
силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

Предаване на вашите лични данни за обработване.

Чл. 5. (1) „Белпром“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички
Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за
обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) „Белпром“ ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или
всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните
ви данни


Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да
бъдат обработвани от „Белпром“ ЕООД за конкретна или за всички цели на
обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез
искане в свободен текст.
(2) „Белпром“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и
идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Белпром“
ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до
информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните
Ви данни.
(3) „Белпром“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични
данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Белпром“ ЕООД си
запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или
прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни,
свързани с Вас директно с отправяне на искане до „Белпром“ ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен “)

Чл. 9. (1) Вие имате правото да поискате от „Белпром“ ЕООД изтриване на
свързаните с Вас лични данни, а „Белпром“ ЕООД има задължението да ги изтрие
без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или
обработвани по друг начин;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на
данните и няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни,
включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за
обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение
по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Белпром“ ЕООД;

(2) „Белпром“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и
обработва:

• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на
информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в
правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо
Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при
упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически
изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане,
изпратено до „Белпром“ ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и
идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди „Белпром“ ЕООД, като
представите на място своята лична карта за целите на идентификация пред служител
на „Белпром“ ЕООД.

(4) „Белпром“ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да
съхранява, включително за защита, по повод отправени срещу него съдебни претенции
или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от „Белпром“ ЕООД да ограничи обработването
на свързаните с Вас данни, когато:
• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Белпром“
ЕООД да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат
изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
• „Белпром“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на
обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или
защитата на свои правни претенции;
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните
основания на „Белпром“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и
обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Белпром“ ЕООД,
директно през Вашия профил или с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от „Белпром“ ЕООД директно да прехвърли Вашите
лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически
осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от „Белпром“ ЕООД да Ви информира относно
всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване
или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Белпром“ ЕООД може да
откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква
несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни
от „Белпром“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за
целите на директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако „Белпром“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви
данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви
уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са
предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) „Белпром“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по
отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до
висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. Личните данни, събрани от сайта на „Белпром“ ЕООД не се предоставят на
външни лица, извън вътрешната организация на администратора – „Белпром“ ЕООД.
Лицата, които имат право да се ползват от личните данни вътре в организацията са
изчерпателно определени в приетия правилник за вътрешния ред на Дружеството,
както и в приетите процедури за обработка на лични данни.
Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или
приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете
жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
  № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични
данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми
не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която
съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните
рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за
адекватна защита и подходящи средства за защита.
Чл. 20(1). Когато възлагате на „Белпром“ ЕООД да обработва лични данни на трето
лице за целите на използването на услугата, „Белпром“ ЕООД действа в качеството
на обработващ личните данни.
(2). В случаите по ал. 1, „Белпром“ ЕООД действа единствено по Ваша инструкция
като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните
данни, които Вие обработвате. „Белпром“ ЕООД няма контрол върху съдържанието
и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата
(включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай „Белпром“ ЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва
услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени.
Съответно, отговорността на „Белпром“ ЕООД в този случай се ограничава до 1)
съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите
условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез
нейния интерфейс.

Политика за използване на бисквитки (Cookies Policy)

Сайтът на „Белпром“ ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му
работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези
бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език

Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да
анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google
Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те
ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през
мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics
използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp.
Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50
месеца.

Функционални бисквитки
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да
гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език,
на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат
да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична
информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е
нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform,
Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в
браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове
бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да
използвате пълните му функционалности.

Какви мерки за сигурност сме предприели в „Белпром“ ЕООД по отношение
сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?


Защитата на личните данни е изключителен приоритет за нашата компания.
Настоящите правила са израз на желанието ни да защитим по възможно най-добрия
начин данните за нашите настоящи и бъдещи клиенти. Освен тях приехме и редица
вътрешни фирмени процедури, с които се гарантира уреденост и законност на
процедурите, свързани с обработката на лични данни.